*Photos taken from New Asia Life Monthly Magazine

Supplementary resources:
To, W. F. (2001, October 15). Qian Mu Tu Shu Guan de xian kuang yu fa zhan. New Asia Life Monthly Magazine, 29(2), 5.
To, W. F. (2003, November, 15). Qian Mu Tu Shu Guan li san shi nian hou xin de zhuan bian. New Asia Life Monthly Magazine, 31(3), 3.